پروژه کلبه چوبی
متراژ 280 متر

کارفرمای محترم : آقای جعفری
زمان ساخت :۴۵ روز