ویلای چوبی صدو هفتاد متری تمام چوب خانم میلانی
واقع در کردان