پروژه فلت صد و ده متری دکتر پرهیزکار واقع در رامسر

مقاومت فوق العاده ی چوب در برابر سرما را نشان میدهد